• Paire de candélabres Bacchus et Bacchante modèle de Clodion
  • Paire de candélabres Bacchus et Bacchante modèle de Clodion
  • Paire de candélabres Bacchus et Bacchante modèle de Clodion
  • Paire de candélabres Bacchus et Bacchante modèle de Clodion
  • Paire de candélabres Bacchus et Bacchante modèle de Clodion
  • Paire de candélabres Bacchus et Bacchante modèle de Clodion
  • Paire de candélabres Bacchus et Bacchante modèle de Clodion
  • Paire de candélabres Bacchus et Bacchante modèle de Clodion
  • Paire de candélabres Bacchus et Bacchante modèle de Clodion
  • Paire de candélabres Bacchus et Bacchante modèle de Clodion
  • Paire de candélabres Bacchus et Bacchante modèle de Clodion

酒神巴克斯与迈那得斯成对烛台,基于雕塑家 CLODION 作品

Claude MICHEL known as CLODION

成对烛台,刻画了幼年的酒神巴克斯以及迈那得斯,材质为青铜,黑色表面上光工艺及镀金。每个人物都扛着三支灯臂。
雕塑脚下为樱桃红大理石圆柱形基座,两侧装饰有悬挂的花环。最下方为正方体青铜镀金。

法国艺术家,创作于法国,路易十六风格。
十九世纪下半叶,约 1880 年。

 

作品尺寸

高度:60 厘米 – 底座:12 X 12 厘米

其他建议